YL-6500

- +

เครื่องสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส

(Gas Chromatography)

 • เป็นเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถป้อนข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าเครื่องบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ได้โดยตรง
 • การควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบ LAN (Local Area Network)
 • มีระบบ Advanced Pneumatic Control (APCs) ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของแก๊สให้คงที่หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม Programmed ได้ตามความต้องการ
 • สามารถตั้งโปรแกรมของอัตราการไหล หรือ ความดัน ได้จากส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถปรับค่าแรงดันได้ละเอียดถึง 001 psi และมีความดันคงที่ +0.001 psi
 • สามารถควบคุมความดันแบบคงที่ (Constant pressure) หรือปรับระดับโปรแกรมความดันได้ถึง 5 สเตป
 • สามารถควบคุมอัตราการไหลแบบคงที่ (Constant flow) หรือปรับระดับโปรแกรมอัตราการไหลได้ถึง 5 สเตป
 • สามารถตั้งอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 4 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 450 องศาเซลเซียส
 • ตั้งโปรแกรมอุณหภูมิได้ถึง 20 โปรแกรม (Temperature programming 25 ramps/26 plateaus) และสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียสต่อนาที สามารถตั้งเวลาในการวิเคราะห์ได้ไม่ต่ำกว่า  9,999 นาที
 • ปริมาตรภายในตู้มีขนาด 14 ลิตร
 • มีความคงที่ของอุณหภูมิ +01 oC สำหรับ Isothermal และ  + 0.1 oC สำหรับ Gradient
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของYL Instruments