ผู้ช่วยพนักงานขาย

  • วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์   (MS office)  และ  Internet  ได้เป็นอย่างดี
  • ภาษาอังกฤษพอใช้
Read more

Service Chemist

  • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องวิเคราะห์  (HPLC)  มาอย่างน้อย 1 ปี
Read more

พนักงานขาย

  • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Read more

Service Engineer

  • วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการซ่อมหรือติดตั้งเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 2  ปี
Read more